30 Mart 2012 Cuma

KRONOLOJİ = 1886 - 1924

1886    Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
1886    Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
1886-1887      Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi
1887    Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması
1887    Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı
5 Şubat 1887   Beşir Fuad'ın intiharı
1888    Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
1888    Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
2 Aralık 1888  Namık Kemal'in ölümü
1889    İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması
1889    İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması
27 Mart 1889  Yakup Kadri'nin doğumu
1890    Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
1891    Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi
1891    Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
1891    Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması
1891    Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması
3 Kasım 1891  Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması
1892    Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması
1892    Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması
1893-1896      İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
1894    Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)
1894    Sasun'da Ermeni olayları
1894    Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması
1895    İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
1895    Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması
1895    Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
1895    Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi
14 Şubat 1895 Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi
1896    Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
1896    Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları
1896    Girit isyanının alevlenmesi
1896    Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
1897    Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
17 Nisan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi
1898    Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi
1899    Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
1899    Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması
1900    Hicaz demiryolunun inşasına girişilmesi
1900    İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması
31 Ağustos 1900         Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin kurulması
1901    Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması; Lügat-ı Tıbbiye'nin ikinci baskısının yapılması; Vidinli Tevfik Paşa'nın ölümü
1901    Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri
1901-1908      Hicaz demiryolu hattının yapımı
1902    Yemen isyanlarının tekrar başlaması
1902    Hereke Fabrikası'na çuka ve şayak tezgahlarının eklenmesi
23 Kasım 1902            Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti
23 Kasım 1902            Cum'a-ı Bala ayaklanması
23 Kasım 1902            Makedonya'ya özel ıslahat planı hazırlanması
8 Aralık 1902  Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini
1903    İdadilerin altı yıla çıkarılması
2-3 Ağustos 1903        İlinden (Aya ilya yortusu günü) isyanı
2-3 Ağustos 1903        Bulgar-Osmanlı Savaşı tehlikesinin doğması
31 Ağustos 1903         Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması
Eylül 1903       Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi
1904    Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması
1905    Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması
21 Temmuz 1905         Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri
1906    Akabe olayları ve Akabe krizi
1908    Beykoz Deri Fabrikası'nın Harbiye Nezareti'ne bağlanması
1908    Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması
23 Temmuz 1908         II. Meşrutiyet'in ilanı
5 Ekim 1908    Avusturya- Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi.
6 Ekim 1908    Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri
17 Aralık 1908            II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb'usanının toplanması
1909    Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları
1909    Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması
1909    Fecr-i-Ati edebi topluluğunun kuruluşu; Cemiyetler Kanunu'nun çıkması; Dişhekimliği Okulu'nun açılması; Orman Mekteb-i Alisi adı altında yeni bir okul açılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ile birleştirilerek Haydarpaşa'ya nakledilmesi; Muallimhane-i Nüvvab'ın Medresetü'l-Kuzat adını alması; Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Nafıa Nezareti'ne bağlanması ve Mühendis Mekteb-i Alisi adını alması
1909-1910      Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması
27 Şubat 1909 Usul-i Muhasebe-ı Umumiyye Kanunu'nun kabul edilmesi
13 Nisan 1909 31 Mart Olayı
19 Nisan 1909 Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşayason vererek düzeni sağlaması
27 Nisan 1909 II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması
21 Ağustos 1909         Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin Vezneciler'deki Zeynep Hanım konağına taşınması
17 Aralık 1909            Meclisin açılması
1910    Arnavutlar'ın ayaklanmaları
1910    Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması
1910    Vilayet merkezlerindeki bir kısım idadilerin "lise"ye dönüştürülmeye başlanması; ilk çalgı metodu (Ali Salahi Bey, Kendikendine Ud Öğrenme Usulü, Matbaa-ı Amire).
1911    Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması
1911    İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali
1911    Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri; 78 devirli ilk plaklar (Tanburi Cemil, Orfeon Record)
1911-1912      Osmanlı İtalyan Savaşı
1912    Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun Açılışı
1912-1913      Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı
18 Ocak 1912 Meclis-i Meb'usan'ın feshi
25 Mart 1912  Türk Ocaklarının kurulması
18 Nisan 1912 II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın toplanması
18 Nisan 1912 İtalyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri
5 Ağustos 1912           II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi
22 Temmuz 1912         Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine
Eylül - Ekim 1912        I. Balkan Savaşı
15 Ekim 1912  Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Ouchy Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması
29 Ekim 1912  Kamil Paşa'nın sadareti
29 Kasım 1912            Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi
1913    Liselerin mevcut idadilerin yerini alması
23 Ocak 1913 Babıali Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti
13 Mart 1913  Muvakkat İdare-i Umumiyye-i Vilayet Kanunu (kanun meclisten geçmeden yürürlüğe girer)
30 Mayıs 1913            I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi
11 Haziran 1913          Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti
29 Haziran 1913          Balkan devletleri arasında savaş : Osmanlı mirasının paylaşılmasının kanlı kavgası
21 Temmuz 1913         Edirne'nin geri alınması
29 Ağustos 1913         Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması
14 Kasım 1913            Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması
14 Aralık 1913            Osmanlı ordusunun Almanya tarafından ıslahı
1914    Ecnebi postalarının hepsinin kapatılması
1914    Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması
1914    Islah-ı Medaris Nizamnamesi
1914    Diş Hekimleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti'nin kurulması; Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması; Medresetü'l-Hattatin'in İstanbul'da açılışı; Medresetü'l-Hattatin'in açılışı; İlk resmi müzik ve tiyatro okulu (Darü'l-Elhan)
8 Şubat 1914   Anadolu'da Ermeni talepleri doğrultusunda ıslahatı öngören Osmanlı-Rus Antlaşması ("Muamele")
14 Mayıs 1914            III. Dönem Meslis-i Meb'usan
28 Haziran 1914          Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna'da öldürülmesi
28 Temmuz 1914         Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a savaş ilanı
1 Ağustos 1914           Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı
2 Ağustos 1914           Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili (IV. Ve son dönem meclis 12 Ocak 1920'de toplanacak ve 2 Nisan 1920'de İstanbul'un işgali üzerine dağıtılarak mebuslar sürgüne yollanacak)
2 Ağustos 1914           Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması
4 Ağustos 1914           Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Cihan Savaşı'nın başlaması
10 Ağustos 1914         Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi
9 Eylül 1914    1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması
12 Eylül 1914  İnas Darü'l-Fünun'unun kurulması
29 Eylül 1914  İslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması
29 Ekim 1914  Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması
Kasım - Aralık 1914    Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketi
3 Kasım 1914  Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
5 Kasım 1914  İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
11 Kasım 1914            Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı
14 Kasım 1914            Cihad-ı Ekber ilanı
14 Kasım 1914            İnas Sanayi-I Nefise Mektebi'nin açılması
18 Aralık 1914            Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi
1915    Evrak-ı nakdiyye çıkarılması
1915    Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi
1915    Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi
Ocak - Şubat 1915      Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Mısır seferi : Kanal hezimeti
Ocak - 18 Mart 1915  Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları
27 Mayıs 1915            Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir
1916    Hicaz ve Mekke'nin kaybı
1916    İzmit Dokuma Fabrikası'nın kapanması
1916    Tevhid-i Meskukat Kanunu
1916    Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)
1917    Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması
1917    Irak ve Suriye cephelerinin çöküşü
1917    Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması ve çarlığın sonu
1917    Cemaat mahkemelerinin kaza yetkisinin kaldırılışı
1917    Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin kabulü
25 Mart 1917  Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması
6 Nisan 1917   Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı
1918    Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü
3 Mart 1918    Brest Litowsk Antlaşması
3 Temmuz 1918           Sultan Reşad'ın vefatı ve Vahdeddin'in tahta çıkması
2 Ekim 1918    Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi
8 Ekim 1918    Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti
30 Ekim 1918  Mondros Mütarekesi'nin imzalanması
3-4 Kasım 1918          Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri
8 Kasım 1918  İzzet Paşa'nın istifası ve Tevfik Paşa'nın sadareti
13 Kasım 1918            İtilaf Devletlerinin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları
1919    Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin ilgası
1919    İstanbul Darü'l-Fünun-un bir ıslahat programı ile Osmanlı Darü'l-Fünun-u adıyla yeniden canlandırılmaya çalışılması; Harbiye Mektebi'nin adının "Muhtelit Harbiye Mektebi" olması
4 Mart 1919    4 Mart 1919 Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin iktidara geçmesi
15 Mayıs 1919            Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri
19 Mayıs 1919            Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi
23 Temmuz 1919         Erzurum Kongresi
4 Eylül 1919    Sivas Kongresi
2 Ekim 1919    Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti
22 Ekim 1919  Amasya Protokolü
24 Ekim 1919  Çıkarılan yeni bir nizamname ile fakültelere "medrese" denmeye başlanması ve Darü'l-Fünun'un ilmi muhtariyeti haiz olduğunun tasdik edilmesi
29 Kasım 1919            Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı
1920    Mektebi Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması; İnas Darü'l-Fünun-un lağvedilmesi
16 Mart 1920  İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, meclisin dağıtılması ve kapanması, mebusların Anadolu'ya kaçmaları, ele geçenlerin İngilizler tarafından sürülmesi
5 Nisan 1920   Ferid Paşa'nın sadareti
11 Mayıs 1920            Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı
10 Ağustos 1920         İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması
2-3 Aralık 1920           Gümrü Antlaşması'nın imzalanması
1921    Edebiyat ve Fen Fakültelerinde karma eğitime geçilmesi; askeri ve mülki baytar mekteplerinin "Baytar Mekteb-i Alisi" adı altında birleştirilmesi; Salih Zeki'nin ölümü
27 Ocak - 12 Şubat 1921       Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti
31 Mart 1921  II. İnönü Zaferi
3 Eylül 1921    Sakarya Meydan Savaşı
20 Eylül 1921  Fransa ile barış
1922    Türk Diş Tabipleri Cemiyeti'nin kurulması; Hukuk ve Tıp Fakültelerinde karma öğretime geçilmesi
27 Ağustos 1922         Büyük Taarruz : işgalci Yunan kuvvetlerinin imhası
30 Ağustos 1922         Büyük Zafer : Yunan Başkumandanı'nın esir edilmesi
9 Eylül 1922    İzmir'in kurtuluşu
11 Ekim 1922  Mudanya Mütarekesi
1 Kasım 1922  Saltanatın ilgası
16 Kasım 1922            Sultan Vahdeddin'in yurtdışına çıkması
16 Kasım 1922            Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi
1923    Birinci ilmi heyet'in Ankara'da toplanması; Darü'l-muallim'in Yüksek Muallim Mektebi adını alması
24 Temmuz 1923         Lozan Barış Antlaşması
25 Eylül 1923  Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'dan İstanbul'daki eski Harbiye binasına nakledilmesi
13 Ekim 1923  Ankara'nın başşehir olarak kabulü
29 Ekim 1923  Cumhuriyet'in ilanı
3 Mart 1924    Hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder